Külföldre költözés előtt – Teendők Magyarországon

kulfoldrekoltozesKÜLFÖLDRE KÖLTÖZÉS – TEENDŐK MAGYARORSZÁGON
Nem ritka eset napjainkban a családok külföldre történő elvándorlása, ezért fontos lehet beszélni arról, hogy milyen kötelező bejelentések terhelik a külföldre költözőket. Bejelentésekkel kapcsolatban illetékes hivatalok az egészségbiztosító, a NAV, az önkormányzatok (Járási Hivatalok) illetve ha gyermek után járó ellátásokkal is érintettek, akkor a Magyar Államkincstár.

Egészségbiztosítással kapcsolatos bejelentés:

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény alapján a magyar állampolgár köteles a külföldön, illetve a nemzetközi szervezet szociális biztonsági rendszerében létrejött biztosítását és annak megszűnését 15 napon belül bejelenteni az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak.

Abban az esetben, ha a magánszemély az Európai Gazdasági Térség valamelyik államában (uniós országokban, valamint Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában, Svájcban) vagy olyan országban biztosított, amellyel a biztosítási jogviszonyról nemzetközi egyezményt kötött Magyarország, akkor nem kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni. Például az EGT valamely tagállamában munkát vállaló magánszemély fő szabály szerint a munkavégzés helye szerinti tagállamban kötelezett járulékfizetésre, ezért Magyarországon nem kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetnie, ezért is fontos, hogy eleget tegyen bejelentési kötelezettségének.

Nyomtatvány az alábbi linken érhető el:
http://www.oep.hu/pls/portal/url/ITEM/7C524F29C624781BE040A8C0CB326FEE

A bejelentést követően az illető járulékfizetési kötelezettsége megszűnik Magyarországon, a TAJ-kártyája érvénytelenítésre kerül, így azt már nem használhatja az egészségügyi ellátás igénybevételére. A külföldi munkaviszonya alapján azonban igényelhet egy ún. Európai Egészségbiztosítási kártyát, amelyet az az ország állít ki, ahol az illető munkát vállal. Ezzel jogosulttá válik az egészségügyi biztosításra, tehát orvosi ellátásra itthon is, amennyiben egy esetleges hazalátogatás alkalmával ellátásra szorul. Az igénybevétel során az Európai Egészségbiztosítási kártyát be kell mutatni. Az ellátást követően a két ország társadalombiztosítási szerve elszámol egymással a megtérítés tekintetében.
Fontos kiemelni továbbá, hogy amennyiben az illető bár külföldön dolgozik, de magyar lakcímét továbbra is fenntartja, úgy ez alapján továbbra is teljeskörű egészségügyi ellátásra lesz jogosult Magyarországon, szintén anélkül, hogy járulékfizetési kötelezettsége keletkezne. Ehhez viszont a külföldi biztosító igazolása szükséges a külföldi biztosítási jogviszony fennállásáról.
Amennyiben egyidejűleg több tagállamban munkavállalóként vállal munkát egy magyar állampolgár, akkor a biztosítási kötelezettsége abban az államban állapítható meg, amelyben lakóhellyel rendelkezik, amennyiben tevékenységének jelentős részét ebben a tagállamban végzi. Amennyiben a tevékenységének jelentős részét nem ebben a tagállamban végzi, akkor annak a tagállamnak a jogszabályai vonatkoznak rá, amelyben a munkáltató bejegyzett székhelye vagy üzletviteli helye található. Több tagállamban folytatott tevékenység A1-es igazolással igazolható.

payrollfejlecNAV bejelentés:
Ideiglenes külföldi tartózkodás esetén a NAV felé nincs bejelentési kötelezettség, viszont az adóbevallási kötelezettségnek eleget kell tenni az adóévre vonatkozóan, ha volt adóköteles jövedelem és ez igaz minden olyan évre, amikor Magyarországról is van adóköteles jövedelme a külföldön tartózkodónak.
Végleges külföldre költözés esetén a NAV-nál kérhető a soron kívüli előrehozott adóbevallás az adóévre vonatkozóan, az erre rendszeresített nyomtatványon. A nyomtatvány benyújtása után a NAV elkészíti az adóbevallását, amelyhez a szükséges dokumentumokat el kell juttatni a NAV területileg illetékes kirendeltségéhez.
Lakcímmel kapcsolatos bejelentés:
Amennyiben egy magyar állampolgár három hónapot meghaladóan tartózkodik egy másik
EU tagállamban, a kiutazás tényét be kell jelenteni az illetékes magyar települési önkormányzat népesség-nyilvántartó irodájánál (okmányiroda). A kijelentkezés tényéről a népesség-nyilvántartó igazolást állít ki. A hazatérést szintén ennél a szervnél kell bejelenteni.
Főszabály szerint minden magyar állampolgár egyidejűleg két lakóhellyel rendelkezhet az
Európai Unióban. Az egyik a bejelentett (állandó) lakóhelye, melynek nincs elévülési ideje; a
másik a tartózkodási (ideiglenes) lakóhelye, amelyhez a lakcímkártyát Magyarországon minden esetben 5 évre adják ki.

El kell dönteni, hogy a két változat közül melyiket kéri: 1) csak ideiglenesen települ külföldre
és haza fog menni néhány éven belül, vagy 2) állandó külföldi letelepedést kér. Az ideiglenesek bejelentése ingyenes és megtarthatják bejelentett magyar címüket.
1. Az ideiglenes külföldi tartózkodás bejelentési kötelezettsége. A jogszabály szerint a „…polgárnak azt a tényt, hogy Magyarország területét a külföldi letelepedés szándékával elhagyja, bármely járási hivatalnál vagy a konzuli tisztviselőnél
a) személyesen (Járási Hivatalhoz tartoznak az Okmányirodák, ahol bejelenthető) vagy
b) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti elektronikus kapcsolattartás útján kell bejelentenie (a továbbiakban: külföldi letelepedési nyilatkozat).”
Ezzel egyidőben a külföldi lakcímet is le kell jelenteni.

A jogszabály nem határoz meg határidőt és időtartamot. Nincs a jogszabályban időbeli határ arra, hogy mikortól számít a távozás külföldi letelepedésnek, így ez az állampolgár belátására van bízva – kaptuk a tájékoztatást egy illetékes Okmányiroda ügyintézőjétől.

A törvény nem tartalmaz szankciót. Azonban következmény lehet, hogy például a kiskorú gyermekeket iskolaköteles koruk elérésekor a gyámhivatal keresni fogja, hogy az iskoláztatási kötelezettséget teljesítették-e a szülők.

2. A végleges külföldi letelepedéskor a személyi igazolványt és a lakcímkártyát le kell adni. Ezt követően útlevéllel tudja magát az állampolgár igazolni, lakcímkártyát pedig újat fog kapni, amely azt tartalmazza, hogy “külföldön élő magyar állampolgár”, pontos lakcímet nem.

3. Ha valaki kiskorú gyermeke külföldi letelepedését (3 hónapnál hosszabb idő) szeretné bejelenteni, kell a magyarországi lakóhely szerinti gyámhivatal jóváhagyása. A kérelmet a gyermek állandó lakóhelye szerinti illetékes gyámhatósághoz kell benyújtani. A kérelemhez számtalan bizonyítékot csatolni kell, amiből megállapítható, hogy a gyermek lakhatása, taníttatása, egészségügyi ellátása és a megélhetése biztosítva lesz. Ezek általában a szülő külföldi munkaszerződése és jövedelem igazolása; lakásbérleti szerződés, vagy kint élő rokonoktól befogadó nyilatkozat; a külföldi hatóság által kiállított környezettanulmány; iskolai befogadó nyilatkozat, egészségbiztosítás fennállásának igazolása. Valamennyi külföldi okiratot le kell fordíttatni.

JÓ TANÁCS:
Amennyiben valaki magyar ingatlantulajdonnal rendelkezik, nem javasoljuk az állandó kijelentkezést akkor sem, ha három hónapot meghaladja a külföldi tartózkodás ideje. Általánosságban elmondható, hogy minél több hivatalos ügye van még valakinek Magyarországon (pl. befektetések, biztosítások, ingatlan, bankszámla, nyugdíjpénztári tagságok, lezáratlan hivatali, bírósági ügyek stb.), inkább az ideiglenes kijelentkezés javasolható.

Gyermek után járó ellátások rendezése a Magyar Államkincstárnál

Gyermekgondozási segély (továbbiakban:GYES) a biztosítási jogviszonytól független, családtámogatási ellátás. A családtámogatásnál az egyik meghatározó szempont, hogy az adott állampolgár hol él életvitelszerűen. Tekintettel arra, hogy külföldön való letelepedés esetén, külföldön fog életvitelszerűen tartózkodni a család, így a magyar GYES-t le kell mondani a külföldre távozást megelőzően.

A családi pótlék is alanyi jogon járó ellátás, így a GYES-hez hasonlóan külföldre költözést megelőzően a területileg illetékes Magyar Államkincstárnál le kell mondani az ellátást. Az erről szóló igazolást vinni is kell magukkal a családoknak, mert a külföldi országban a családtámogatási ellátás igénylésekor kérni fogják az igazolást arról, hogy Magyarországon az ellátás folyósítását megszüntették.

payrolllogoPayroll Consulting Könyvelő és Tanácsadó Iroda

www.payroll-consulting.hu
2085 Pilisvörösvár, Iskola u. 33.
+36 20 3 710 428